FESTIVAL & EVENTS


APRIL 2019

19.04.2019 FRIDAY SHRI SANTHANA VENUGOPALA KRISHNA, SHRI Vidyapeeta SamrajniShri VIDYAMBIKA SHRI RAJARAJESWARI Devi, SHRI LAKSHMI NARASIMHA DEVATHA Brahma Kumbhabhisheka by Shri Shri Jagadguru Acharya Mahaswamigal
20.04.2019 SATURDAY Shri Sahasrachandi Mahayaga, Shri Durga Sapthashathi Purashcharana, Shri Shathachandi Navavaranamaha Puja Arambha
24.04.2019 WEDNESDAY Shri Sahasrachandi Mahayaga Pooranahuthi
25.04.2019 THURSDAY Shri Athirudtayaga Arambha
28.04.2019 SUNDAY Rajagopura Bramha Kumbhabhishekam by Shri Shri Jagadguru Acharya Mahaswamigal
29.04.2019 MONDAY Shri Athirudra Mahayaha Pooranahuthi